دبس رمان تنورين 350 غ بلاستيك
الخل والدبس

دبس رمان تنورين 350 غ بلاستيك

15,500 ل.س
دبس رمان تنورين 700 غ بلاستيك
الخل والدبس

دبس رمان تنورين 700 غ بلاستيك

28,000 ل.س
دبس رمان توليدو 350 غ زجاج
الخل والدبس

دبس رمان توليدو 350 غ زجاج

15,100 ل.س
دبس رمان تينة و زيتونة 1 كغ
الخل والدبس

دبس رمان تينة و زيتونة 1 كغ

21,600 ل.س
دبس رمان تينة و زيتونة زجاج 750 غ
الخل والدبس

دبس رمان تينة و زيتونة زجاج 750 غ

21,000 ل.س
دبس رمان جنتل بلاستيك 350 غ
الخل والدبس

دبس رمان جنتل بلاستيك 350 غ

16,400 ل.س
دبس رمان درب الشام 1 كغ بلاستيك
الخل والدبس

دبس رمان درب الشام 1 كغ بلاستيك

38,100 ل.س
دبس رمان درب الشام 380 غ زجاج
الخل والدبس

دبس رمان درب الشام 380 غ زجاج

18,600 ل.س
دبس رمان دوليز 325 غ
الخل والدبس

دبس رمان دوليز 325 غ

20,600 ل.س
دبس رمان دوليز 675 غ
الخل والدبس

دبس رمان دوليز 675 غ

31,550 ل.س
دبس رمان ديلارا بلاستيك 1 كغ
الخل والدبس

دبس رمان ديلارا بلاستيك 1 كغ

33,000 ل.س
دبس رمان ديلارا بلاستيك 350 غ
الخل والدبس

دبس رمان ديلارا بلاستيك 350 غ

14,000 ل.س
دبس رمان ديلارا زجاج 350 غ
الخل والدبس

دبس رمان ديلارا زجاج 350 غ

14,500 ل.س
دبس رمان زهرة البستان بلاستيك 1 كغ
الخل والدبس

دبس رمان زهرة البستان بلاستيك 1 كغ

39,900 ل.س
دبس رمان زهرة البستان زجاج 350 غ
الخل والدبس

دبس رمان زهرة البستان زجاج 350 غ

19,000 ل.س
دبس رمان سيدي هشام 350 غ
الخل والدبس

دبس رمان سيدي هشام 350 غ

18,900 ل.س
دبس رمان سيدي هشام 700 غ
الخل والدبس

دبس رمان سيدي هشام 700 غ

33,450 ل.س
دبس رمان سيريان غورميه 350 غ
الخل والدبس

دبس رمان سيريان غورميه 350 غ

25,800 ل.س
دبس رمان ليو 710 غ
الخل والدبس

دبس رمان ليو 710 غ

42,000 ل.س
دبس عنب الدرة 500 غ
الخل والدبس

دبس عنب الدرة 500 غ

26,500 ل.س
دبس عنب سائل الدرة 450 غ
الخل والدبس

دبس عنب سائل الدرة 450 غ

21,900 ل.س
دبس عنب سائل زهرة البستان 454 غ زجاج
الخل والدبس

دبس عنب سائل زهرة البستان 454 غ زجاج

20,500 ل.س
دبس عنب عصارة 600 غ
الخل والدبس

دبس عنب عصارة 600 غ

28,000 ل.س
دبس فليفلة الربيع 330غ
الخل والدبس

دبس فليفلة الربيع 330غ

25,000 ل.س