بابا غنوج استبرق
وجبات استبرق

بابا غنوج استبرق

18,000 ل.س
بالوظة استبرق
وجبات استبرق

بالوظة استبرق

10,000 ل.س
برك هشة استبرق
وجبات استبرق

برك هشة استبرق

3,500 ل.س
بعلبكية جبنة
وجبات استبرق

بعلبكية جبنة

5,000 ل.س
بعلبكية لحمة
وجبات استبرق

بعلبكية لحمة

7,000 ل.س
تبولة صغيرة
وجبات استبرق

تبولة صغيرة

10,000 ل.س
جيليه استبرق
وجبات استبرق

جيليه استبرق

5,000 ل.س
حراق اصبعو صغير
وجبات استبرق

حراق اصبعو صغير

10,000 ل.س
دجاج بالخضار استبرق
وجبات استبرق

دجاج بالخضار استبرق

60,000 ل.س
دجاج محشي فريكة
وجبات استبرق

دجاج محشي فريكة

60,000 ل.س
سبانخ بالزيت
وجبات استبرق

سبانخ بالزيت

25,000 ل.س
سجقات استبرق
وجبات استبرق

سجقات استبرق

200,000 ل.س
سلطة شوندر استبرق
وجبات استبرق

سلطة شوندر استبرق

15,000 ل.س
صحن رز كبسة
وجبات استبرق

صحن رز كبسة

45,000 ل.س
فول مقلى
وجبات استبرق

فول مقلى

20,000 ل.س
قطعة اوزي
وجبات استبرق

قطعة اوزي

28,000 ل.س
قطعة كبة مشوية
وجبات استبرق

قطعة كبة مشوية

12,000 ل.س
قطعة كبة مقلية
وجبات استبرق

قطعة كبة مقلية

9,000 ل.س
قطعة مسخن
قطعة يالنجي
وجبات استبرق

قطعة يالنجي

2,500 ل.س