أقراص نعنع سندويش
السندويش

أقراص نعنع سندويش

30,000 ل.س
بسطرما سندويش
السندويش

بسطرما سندويش

30,000 ل.س
بسطرمة مع جبنة
السندويش

بسطرمة مع جبنة

35,000 ل.س
توشكا سندويش
السندويش

توشكا سندويش

28,000 ل.س
جبنة حلوم سندويش
السندويش

جبنة حلوم سندويش

18,000 ل.س
حبش مدخن
السندويش

حبش مدخن

35,000 ل.س
حبش مدخن مع قشقوان
السندويش

حبش مدخن مع قشقوان

42,000 ل.س
دجاج طراطور سندويش
السندويش

دجاج طراطور سندويش

35,000 ل.س
روستو سندويش
السندويش

روستو سندويش

38,000 ل.س
سجق سندويش
السندويش

سجق سندويش

20,000 ل.س
سودة دجاج سندويش
السندويش

سودة دجاج سندويش

30,000 ل.س
شاورما تركي دجاج سندويش
السندويش

شاورما تركي دجاج سندويش

35,000 ل.س
شاورما قشقوان
السندويش

شاورما قشقوان

42,000 ل.س
فاهيتا دجاج سندويش
السندويش

فاهيتا دجاج سندويش

35,000 ل.س
فاهيتا قشقوان
السندويش

فاهيتا قشقوان

42,000 ل.س
فيلاديفيا
السندويش

فيلاديفيا

43,000 ل.س
قشقوان سندويش
السندويش

قشقوان سندويش

18,000 ل.س
كباب فطر سندويش
السندويش

كباب فطر سندويش

40,000 ل.س
كريسبي
السندويش

كريسبي

38,000 ل.س
لبنة مع زيتون
السندويش

لبنة مع زيتون

18,000 ل.س
لسانات سندويش
السندويش

لسانات سندويش

38,000 ل.س
لسانات مع نخاعات سندويش
السندويش

لسانات مع نخاعات سندويش

45,000 ل.س
مرتديلا حلبية سندويش
السندويش

مرتديلا حلبية سندويش

30,000 ل.س
مروش
السندويش

مروش

30,000 ل.س